Her er bestemmelsen om kremasjon i gravplassloven § 10 slik den gjelder i dag (merk at det finnes unntak fra 10-dagers regelen i andre avsnitt i gravplassloven § 13):

§ 10. Kremasjon

Kremasjon skal skje i et godkjent krematorium. Kisten skal leveres til kremasjon senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd.

Minst 3 dager før kremasjonen skal finne sted, skal krematoriet varsle politiet på dødsstedet om begjæringen. Fristen omfatter den dag da kremasjonen skal finne sted, men ikke den dag da varsel gis. Lørdag, helligdag og dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, regnes ikke med i fristen.

Politiet kan kreve kremasjonen utsatt dersom det er grunn til å tro at det vil bli besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven § 228.

Når kremasjonen har funnet sted, skal asken samles i en urne som deretter forsegles og merkes. Urnen skal oppbevares på en betryggende måte fram til gravleggingen. Urnen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndigheten i den kommunen hvor gravleggingen skal finne sted.

For kremasjon kan det kreves avgift.

Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2012, og endringen innebærer at kremasjon som normalordning nå kan skje.1 Videre ble bestemmelsen endret med virkning fra 1. januar 2021.2 Videre ble fristen ifb. kremasjon endret med virkning fra 1. juli 2023.

Teksten er oppdatert per 4. august 2023.

1 Prop 81 L (2010-2011) s. 44 og rundskriv P-15/2011 av 20. desember 2011 om endringer i gravferdsloven og kirkeloven.

2 Passusen "[k]remasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske" ble da tatt ut av § 10.