Gravplassforskriften § 6 omhandler byggetillatelse og ferdigattest:

§ 6. Byggetillatelse og ferdigattest

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kreves byggetillatelse og ferdigattest etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Godkjenning av eller uttalelse om plan for gravplassen fra statsforvalteren skal følge byggesøknaden. Ferdig opparbeidet gravplassareal skal godkjennes av statsforvalteren før det tas i bruk. Statsforvalteren skal påse at det foreligger kommunal ferdigattest og erklæring fra gravplassmyndigheten om at gravplassen er ferdigstilt i henhold til planene.

Hva som vil være å regne som en vesentlig endring, reguleres av plan- og bygningsloven og forskrifter til denne.1 Gravplassforskriften § 6 første setning sier egentlig ikke noe mer enn det som følger av plan- og bygningsloven med forskrifter.

Hva som skal ha tillatelse fra statsforvalteren (dvs. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet), følger av gravplassloven § 4. Anlegg, utvidelse, nedleggelse eller annen vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten etter tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra statsforvalteren, jf. gravplassloven § 4. Tilslutning fra kommunen i gravplassloven § 4 er noe annet en godkjenning av byggesøknad etter plan- og bygningsloven.

Her vil vi også spesielt gjøre oppmerksom på at tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, for eksempel en middelalderkirkegård, i utgangspunktet også vil utløse en søknadsplikt til kulturmiljømyndigheten etter kulturminneloven § 8.

Statsforvalteren skal i tillegg godkjenne ferdig opparbeidet gravplassareal før det tas i bruk.

Teksten er oppdatert per 29. mars 2021.

1 Dette følger også av rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.