I gravregisteret fremgår det hvem som er fester av grav. Retten til innsyn for andre enn fester selv er regulert av offentlighetsloven.1 Utgangspunktet må være at det kan gis innsyn i gravregisteret. Gravplassmyndigheten skal imidlertid ikke gi innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Departementet har antatt at opplysning om hvem som har festerett til en grav, i utgangspunktet ikke er et personlig forhold som er taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 annet avsnitt.2 Dersom festeretten kan røpe et personlig forhold som er taushetsbelagt, vil imidlertid også opplysninger om hvem som er fester, kunne være underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første avsnitt nr. 1.3 Dette må vurderes konkret, og vi viser i den forbindelse til denne gravplassveilederens omtale av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Eksempelvis kan det å gi ut navnet på fester røpe et slektskapsbånd som ikke er alminnelig kjent. I slike tilfeller må gravplassmyndighetene innhente samtykke fra festeren for å kunne opplyse om hvem som er fester av graven.4

Taushetsplikt om personlige forhold er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder. Den registrertes innsyn i gravregisteret er regulert i personvernfordningens artikkel 15.5 Den registrerte (her festeren) har krav på innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om ham, samt hvorvidt personopplysninger er blitt utlevert til tredjepart.6

Teksten er oppdatert per 27. januar 2022.

1 Gravplassforskriften § 19 andre avsnitt andre setning.

2 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006. Det følger av gravplassloven § 22 at "[e]nhver som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og 13 g".

3 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.

4 Sammenlign rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.

5 Gravplassforskriften § 19 andre avsnitt første setning.

6 Personvernforordningen art. 15