I Norge har vi de fleste steder tradisjon med gjenbruk av graver. Tidligere benyttet grav kan bare benyttes når det ikke finnes annet enn grove knokler og kisterester etter tidligere gravlegging, jf. gravplassforskriften § 12 tredje avsnitt. Fredningstid omtales ikke her, men i forbindelse med omtalen av gravplassvedtekter i denne gravplassveilederens bolk om forvaltning.

Der man er i en situasjon at gravlegging i festet grav ønskes og fredningstiden i vedtektene har gått ut, men det antas at nedbrytning fra sist gravlegging ikke har skjedd eller ikke skjedd i tilstrekkelig grad, gjelder reglen om at gravlegging ikke kan finne sted. I tvilstilfeller vil gravplassmyndigheten måtte vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om graven kan brukes på nytt.1 I denne vurderingen må det tas hensyn til at det normalt vil være et brudd på arbeidsmiljøloven om arbeidstakere kommer i kontakt med hele eller delvis nedbrutte lik, eller det foreligger fare for det.2 Tilvisning av ny grav vil være alternativet der festegraven ikke kan gjenbrukes. Et annet alternativt kan være å kremere og sette urnen ned i kistegraven.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 E-post fra departementet til Gravplassrådgiver 2. april 2019.

2 Se rundskriv V-18N/2008 av 15. august 2008, og rundskrivets vedlegg 1.