Festers rettigheter og plikter er regulert i gravplassloven § 15 første avsnitt:

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

De to viktigste elementene knyttet til en grav er selve den/de gravlagte og gravminnet (normalt ett). Etter loven er utgangpunktet at fester har rett til å bestemme forhold rundt hvem som skal gravlegges og gravminner. Fester har også ellers rett til å rå over graven. Et eksempel her vil være hvor en annen enn fester vil flytte en urne fra en grav. I et slikt tilfelle vil fester normalt kunne hindre dette fordi fester har rett til å "ellers rå over graven".

Festeren har disse rettighetene "om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser". På nasjonalt nivå er det det først og fremst tale om begrensninger som følger av gravplassloven og gravplassforskriften. I gravplassforskriften kapittel 3 gjelder en rekke begrensingerEksempelvis kan ikke festeren la gravminnet forfalle, være til sjenanse og fare for de som ferdes på gravplassen, jf. gravplassforskriften § 26, noe som også henger sammen med at festeren har plikt til å holde graven i hevd, jf. utdrag fra loven over.

Lokalt vil gravplassmyndigheten kunne fastsette begrensinger i festers råderett over graven i gravplassvedtektene innenfor rammen av gravplasslov og gravplassforskrift. Utgangspunktet er at lovens hjemmel for gravplassvedtekter ikke sier noe om hva som kan bestemmes i disse.1 Det kan være lokale forhold som gravplassmyndigheten ønsker å regulere.

En annen begrensing i festers rådrett over graven som kan fastsettes i vedtektene og som vi har i utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter, er at dersom festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester har som nevnt en plikt til å holde graven i hevd. Dersom festeren forsømmer vedlikeholdet av graven, vil gravplassmyndigheten kunne nekte fornyelse av festet, se gravplassloven § 14 tredje avsnitt.2

Teksten er oppdatert per 28. april 2021.

1 Sml. Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 41 [lest: 22.11.2019].

2 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 65.