Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om ansvar for gravminne i gravplassforskriften

§ 26. Ansvar

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når gravplassmyndigheten finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan gravplassmyndigheten sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

Bestemmelsen retter seg mot "eier" av gravminne, og etter gravplassforskriftens § 20 siste avsnitt er fester av grav eller ansvarlig for fri grav definert som eier av vedkommende gravminne. Bestemmelsen retter seg også mot gravplassmyndigheten iom. at eieren skal varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter, når gravplassmyndigheten finner det nødvendig. Dette må antas å gjelde der det er veltefarlige gravminner på gravplassen som kan være fare for liv og helse. Erfaring viser at eier av gravminne sjelden bør sørge for eksempelvis sikring selv, siden folk flest verken har kompetanse eller utstyr til slikt arbeid. Gravplassmyndighetene må/bør veilede og eventuelt finne hensiktsmessige ordninger. Det er normalt eieren som skal betale for sikring av gravminner.

Når det gjelder fjerning av gravminne, omtales dette i en egen del i denne gravplassveilederen.

Når det gjelder gravplassmyndighetens ansvar for skade på gravminne, regulerer gravplassforskriften § 10 dette:

§ 10. Ansvar for skade

Gravplassmyndigheten er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr medmindre skaden skyldes uaktsomhet fra gravplassens betjening.

Over følger det implisitt at gravplassmyndighetene har visse plikter knyttet til gravminner. Vi har også omtalt gravplassmyndighetens rett til å forebygge skade i tilknytning til gravminner i denne gravplassveilederen.

Når gravplassmyndigheten har blitt eier av gravminnet etter gravplassloven § 18 andre avsnitt, må det nødvendigvis være gravplassmyndigheten som har ansvaret for gravminnet.

Teksten er oppdatert per 9. desember 2022.