Etter gravplassloven § 17 første avsnitt har gravplassmyndigheten rett til å treffe de tiltakene som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følger av gjeldende bestemmelser. Sistnevnte innebærer at gravplassmyndigheten kan treffe tiltak som gjør at forhold på graven kommer i tråd med gravplasslovgivningen og annen lovgivning (eksempelvis miljø- og helselovgivningen).

Rett til å forebygge skade innebærer at gravplassmyndigheten må kunne gripe inn dersom et gravminne utgjør en fare for sine omgivelser, enten dette skyldes forfall eller har andre årsaker.1 Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk,2 men unntak kan tenkes hvor øyeblikkelige tiltak er påkrevet eller festeforholdene er uklare.3 Ved fare for liv/helse trenger gravplassmyndigheten normalt ikke å varsle fester før gravplassmyndigheten forebygger skade. Et eksempel på skadeforebyggende tiltak er å legge ned gravminnet.4

Tidvis har gravplassmyndigheten en plikt til å forebygge skade etter gravplassregelverket. Over er det rett til å forebygge skade som er omtalt.

Gravplassmyndighetenes forebygging av skade etter gravplassloven § 17 første avsnitt vil kunne være et "enkeltvedtak" etter forvaltningsloven. I så fall må saksbehandlingsreglene om "enkeltvedtak" etter forvaltningsloven følges.

Teksten er oppdatert per 8. desember 2022.

1 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 65.

2 Gravplassloven § 17 andre avsnitt.

3 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 65.

4 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 44 [lest: 25.11.2019].