Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om merking av grav i gravplassforskriften

§ 20 . Merking av grav

På fri grav som ikke er anonym grav og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

Andre minnesmerker enn gravminner kan bare plasseres på gravplass dersom statsforvalteren gir samtykke til det.

Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne.

Gravminner er ment for graver eller gravsteder. Med gravsteder menes kistegraver som festes sammen som ett gravsted, jf. gravplassforskriften § 17 første setning.

Det er ikke et krav at man skal plassere gravminne på en grav eller et gravsted, men fester/ansvarlig har rett til det.1

På minnelunder er det ikke anledning til å sette opp gravminner, men minnesmerke. Statsforvalteren, ved Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for hele landet, må godkjenne et slikt minnesmerke.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Utgangspunktet er at fester eller ansvarlig rår over graven.