Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om sikring av gravminne i gravplassforskriften

§ 24. Sikring

Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter.

Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.

Ved anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser for sikring av gravminner i vedtektene for gravplassen.

Når særlige grunner tilsier det, kan gravplassmyndigheten i enkeltsaker skjerpe eller lempe kravene etter denne paragrafen. 

Rundskriv V-23b-02 av 11. desember 2002 omtaler bestemmelsen slik:

Formålet med bestemmelsen er primært å forebygge ulykker som følge av at gravminner velter. Standardkravene til sikring tar sikte på de mest vanlige gravminner. Når standardkravene ikke er tilpasset den belastning et gravminne kan bli utsatt for, bør kirkegårdsmyndigheten fastsettes særskilte krav. En slik vurdering bør alltid gjøres i forbindelse med godkjenning av et nytt gravminne, men kravene til sikring gjelder også for eksisterende gravminner.

I tillegg til at det ble gjort endring i bestemmelsen 01.01.2003 ble det gjort endringer i bestemmelsen i 01.01.2013. Da kom følgende inn: 1) Boltene skulle være "rustfrie", 2) Uttrykket "sikrer at gravminnet står stabilt", 3) Setningen "Fundamentet skal være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde." 4) Tredje avsnitt om særskilte vedtektsbestemmelser ved "anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass", og 5) Presisering om "i enkeltsaker" i siste avsnitt. Rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 omtaler endringen slik (vi har omskrevet slik at rett navn på instans ("gravplassmyndigheten") benyttes):

Formålet med bestemmelsen er primært å forebygge ulykker som følge av at gravminner velter. Et gravminne skal stå stabilt og være forsvarlig sikret. Standardkravene tar sikte på de mest vanlige gravminnene. Når standardkravene ikke er tilpasset den belastning et gravminne kan bli utsatt for, bør … [gravplassmyndigheten] fastsette særskilte krav. I forbindelse med anlegg, utvidelse og vesentlig endring av gravplass kan det fastsettes særskilte bestemmelser i vedtektene for gravplassen. For øvrig bør det alltid gjøres en konkret vurdering i forbindelse med godkjenning av et gravminne, men kravene til sikring gjelder også for eksisterende gravminner.

Fundamentet skal være jevnt med bakken. Kanten skal ikke ligge eksponert, uavhengig av om terrenget skråner eller ikke. Enkelte steder vil det ut fra lokale forhold være behov for pukksetting rundt fundamentet. Det forutsettes at … [gravplassmyndigheten] vurderer de lokale forholdene og har pukk tilgjengelig hvis det er behov for dette ved den enkelte gravplass.

Særlig om sikring av gravminner i gravplassvedtekter der ustø gravminner er et gjentagende problem

Der ustø gravminner et gjentagende problem i aktuell kommune, eksempelvis som følge av tele i bakken, kan departement dispensere fra reglene som er omtalt over.1

1 Vi viser i den forbindelse til dokumentet med utkast til forskrift om gravplassvedtekter side 8, femte avsnitt.

Teksten er oppdatert per 21. desember 2023.