Krav til kistegrav følger av gravplassforskriften § 13:

§ 13. Kistegrav

 Kistegrav skal være minst 3 meter lang og 1,5 meter bred. På gravplass anlagt før 1. januar 1997 kan hver grav være minst 2,4 meter lang og 1,2 meter bred.

Kiste skal plasseres slik at den har minst 0,8 meter jordoverdekning og minst 0,3 meter jord under kistebunnen og på alle sider.

Når særlige forhold tilsier det, kan gravplassmyndigheten fravike bestemmelsene i annet ledd. Kiste kan likevel ikke gis mindre enn 0,8 meter jordoverdekning. Dersom forholdene tilsier det, skal gravplassmyndigheten treffe bestemmelse om større jordoverdekning enn 0,8 meter.

Når særlige forhold tilsier det, kan det i vedtektene fastsettes særskilte bestemmelser som fraviker kravene i første ledd. 

Det ble gjort endringer i bestemmelsen med virkning fra 1. januar 2013. Disse gikk i korthet ut på redusert krav til jordoverdekning, innføring av krav om 0,3 meter jord på alle sider ble innført, tredje avsnitt ble endret og fjerde avsnitt kom inn. Departementet har i rundskriv P-12/2012 uttalt følgende om endringen:

Det reduserte kravet til jordoverdekning vil gi bedre oksygentilførsel til sonen der kistene ligger, og det vil bidra til kortere oppløsningstid. Endringene vil også kunne bidra til at områder som i dag ikke har tilstrekkelig jorddybde, vil kunne tas i bruk. Det innføres et minstekrav om minst 0,3 meter jord på siden av kistene for å hindre luktproblemer ved gravlegging innenfor forstøtningsmurer. Fellesrådet kan dispensere fra kravet om 0,3 meter jord under og på sidene av kisten. Departementet vil understreke at der forholdene tilsier det, skal fellesrådet bestemme større jordoverdekning enn 0,8 meter.

Med bakgrunn i begrenset areal på gravplasser i områder med stor muslimsk befolkning, og at barnegraver er et ønske fra de muslimske miljøene, åpnes det for at det i gravplassvedtektene kan gis anledning til å fravike størrelseskravet til kistegraver. Forutsetningen er at ordningen på disse feltene tilbys som et valgfritt alternativ til gravlegging i alminnelig grav, og det må gis klar informasjon om at valg av dette alternativet utelukker senere bruk av graven til voksengrav. Det er ikke departementets hensikt å åpne for redusert bruk av graver med voksenstørrelse som følge av generell plassmangel på gravplassen.

Dersom særlige forhold tilsier det og gravplassmyndigheten ønsker å fravike dimensjonskravene i § 13 første avsnitt, er det verdt å merke seg at man må gjøre dette i vedtektene. Da må man følge den prosessen som gjelder for endring av vedtekter.

Særlig om urne i kistegrav

Dersom urner gravlegges i kistegrav på 3,0 meter ganger 1,5 meter, er det normalt antatt at det er plass til å sette ned 8 urner i kistegraven. Dersom alle dimensjonskrav for en kistegrav er tilfredsstilt, er det mest nærliggende å definere graven som en kistegrav selv om det utelukkende er nedsatt urner i graven. Det kan være ulike grunner til at urner settes ned i kistegraver, eksempelvis at gravplassen ikke har egne urnegravfelt.

Der urne settes ned først i kistegrav, kan det ofte være hensiktsmessig å sette urnen ned ved siden av gravsteinen. Dette vil normalt ikke blokkere for eventuell etterfølgende gravlegging av kiste.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.