Det er ikke utelukket at et selskap (herunder interkommunalt selskap) kan drive krematorium. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder der et selskap treffer enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter.1 Dette vil eksempelvis antas å gjelde der krematoriet fraviker dimensjonskravene for kister eller stiller krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen om krav til kiste, jf. gravplassforskriften § 29 siste ledd.2

Reglene om kremasjonsregisterføring slik de er omtalt annet sted i denne gravplassveilederen gjelder uavhengig av om det er gravplassmyndigheten, kommunen eller et selskap som driver krematoriet.

Teksten er oppdatert per 31. mars 2021.

1 Ref. forvaltningsloven § 1 siste setning og offentlighetsloven § 2 første ledd bokstav b. For selskaper med offentlig eiere/innflytelse, se videre i offentlighetsloven § 2.

2 Det er verdt å merke seg at forskriftsgiver introduserte begrepet "krematoriemyndigheten" (vår understrekning) da unntaksregelen i gravplassforskriften § 29 siste ledd kom 1. januar 2013. Begrepet kom samtidig også inn i gravplassforskriften § 33 ifb. gjenvinning.