Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Overordnet om sentrale lover

Forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven er sentrale lover gravplassmyndighetene må forholde seg til. Hver av disse lovene omtales med sikte på det som normalt er relevant for både lokale og regionale gravplassmyndigheter.

Gjennomgangen av lovene gjøres med sikte på spørsmål som har med anlegg, drift og forvaltning av gravplasser å gjøre. 

Særlig om miljøinformasjonsloven og naturmangfoldloven

Det er viktig å merke seg at offentlighetsloven suppleres av miljøinformasjonsloven. Loven innebærer blant annet en utvidet rett til informasjon fra gravplassmyndighetene.1

Lokale gravplassmyndigheter har en viktig oppgave innen naturforvaltning. I den sammenheng er det viktig å være klar over og følge naturmangfoldloven. I denne sammenheng er det blant annet verdt å merke seg at Klima- og miljødepartementet oppdaterte sin veileder til naturmangfoldloven kapittel 2 i mars 2016.

Teksten er oppdatert per 10. mars 2021.

1 Klima- og miljødepartementets nettside om rett til miljøinformasjon, sist oppdatert 13. januar 2014 (regjeringen.no).