Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Gravplassmyndigheten og gravferdsbyråene

Gravferdsbyråene er ikke offentlige organer. Det er ikke pålagt å bruke gravferdsbyrå, og gravferdsbyråene nevnes ikke i gravplassregelverket.

I praksis gir gravferdsbyråene de etterlatte mye informasjon om gravferd, herunder kremasjon og gravlegging, og graver. Det er viktig at byråene er godt oppdatert på gravplassrutinene og -reglene i kommunen. Eksempelvis vil det kunne være nyttig at gravferdsbyråene har oppdaterte oversikter over hvor graver tildeles på de forskjellige gravplassene, slik at etterlatte tidlig vil kunne se hvor det er aktuelt å få tildelt grav dersom ikke festegrav skal benyttes. Det er også en rekke andre temaer som de etterlatte bør bli informert om, slik som eksempelvis hva det innebærer å være fester av / ansvarlig for en grav og hva det innebærer å velge anonym grav og hva minnelunder er.

Gravplassmyndigheten bør ha en god dialog med gravferdsbyråene og innarbeidede rutiner for samhandling. Det kan være hensiktsmessig at gravplassmyndigheten har fellesmøter med gravferdsbyråene som opererer i kommunen med jevne mellomrom.

Det er viktig at gravplassmyndigheten har gode og oppdaterte nettsider slik at byråene kan hente ut korrekt informasjon til enhver tid.

Teksten er oppdatert per 30. mars 2020.