Tønsberg gamle kirkegård med Mariakapellet. Foto: Daniel Korslund / Statsforvalternes fellestjenester

Om tekst m.m. på gravminne m.m. i gravplassforskriften

Gravplassforskriften § 21 regulerer tekst m.m. på gravminne:

§ 21. Tekst, navneflytting m.m.

Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne, minnesmerke og urnevegg skal være sømmelig, og det navnet som settes på, skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller liknende, og som ikke er gravlagt på gravplass, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne eller på minnesmerke ved navnet minnelund eller urnevegg hvor dette er anlagt. Det samme gjelder i påvente av gravlegging av avdøde hvor liket er donert til undervisning og forskning.

Gravplassmyndigheten kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav eller eksisterende navneplate i navnet minnelund eller urnevegg et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra den opprinnelige plasseringen.

Dersom gravplassmyndigheten fjerner gravminne, skal navn og data tas bort

Ordet "sømmelig" ble også brukt i den tidligere kirkegårdsloven av 1897. Ordet har omtrent samme innhold som "skikkelig" og "anstendig".1 Sømmelighet er rammen for bruk av tekst, fotografi, dekor symbolbruk på gravminner, minnesmerke og urnevegg. Det er nærliggende å anta at tekst, fotografi, dekor og symbolbruk ikke skal virke støtende på andre som ferdes på gravplassen.2

Det er videre krav om at navn som settes på gravminne, minnesmerke og urnevegg skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Det betyr ikke at navn på gravminne må være identisk med det navnet som står i folkeregisteret. For eksempel kan kallenavn og tidligere etternavn benyttes.

Nest siste setning i § 21 første avsnitt innebærer at blant annet det ved en naturlig grav vil være mulig å sette navnet på avdøde på en gravplass. Dette er ikke å regne som navneflytting regulert i § 21 andre avsnitt.3

Det samme som i nest siste setning i § 21 første avsnitt gjelder i påvente av gravlegging av avdøde hvor liket er donert til undervisning og forskning. For nærmere omtale, se departementsrundskriv Q-05/2023.

Navneflytting kom primært som et alternativ til fysisk flytting.4 Navneflytting har egen omtale i denne gravplassveilederen.

Teksten er oppdatert per 4. mai 2023.

1 Ref. oppslag i Ordbøkene (Universitetet i Bergen/Språkrådet) på https://ordbokene.no/.

2 I forbindelse med regulering av adferd på gravplass i gravplassforskriften § 9 sies at en rekke handlinger på gravplass "skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen".

3 Følger forutsetningsvis av rundskriv P-12/2012 av 18. desember 2012 om endringer i gravferdsforskriften.

4 Rundskriv V-23b-02 av 11. desember 2002 om endringer i forskrift til gravferdsloven.